هاست آلمان - سی پنل

پلن یک

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
●بک اپ گیری ندارد
● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
● هاست پربازدید با منابع بالا
● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
● پشتیبانی کلودلینوکس
● سازگار با انواع ربات ها
● هارد nvme
● ssl رایگان
● فضا 500 مگابایت
● پهنای باند نامحدود

پلن دو

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
●بک اپ گیری بصورت هفتگی
● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
● هاست پربازدید با منابع بالا
● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
● پشتیبانی کلودلینوکس
● سازگار با انواع ربات ها
● هارد nvme
● ssl رایگان
● فضا 1 گیگابایت
● پهنای باند نامحدود

پلن سه

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
● بک اپ گیری بصورت هفتگی
● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
● هاست پربازدید با منابع بالا
● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
● پشتیبانی کلودلینوکس
● سازگار با انواع ربات ها
● هارد nvme
● ssl رایگان
● فضا 2 گیگابایت
● پهنای باند نامحدود

پلن چهار

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
● بک اپ گیری بصورت هفتگی
● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
● هاست پربازدید با منابع بالا
● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
● پشتیبانی کلودلینوکس
● سازگار با انواع ربات ها
● هارد nvme
● ssl رایگان
● فضا 3 گیگابایت
● پهنای باند نامحدود

پلن پنج

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
● بک اپ گیری بصورت هفتگی
● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
● هاست پربازدید با منابع بالا
● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
● پشتیبانی کلودلینوکس
● سازگار با انواع ربات ها
● هارد nvme
● ssl رایگان
● فضا 4 گیگابایت
● پهنای باند نامحدود

پلن شش

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
● بک اپ گیری بصورت هفتگی
● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
● هاست پربازدید با منابع بالا
● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
● پشتیبانی کلودلینوکس
● سازگار با انواع ربات ها
● هارد nvme
● ssl رایگان
● فضا 5 گیگابایت
● پهنای باند نامحدود

پلن هفت

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
● بک اپ گیری بصورت هفتگی
● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
● هاست پربازدید با منابع بالا
● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
● پشتیبانی کلودلینوکس
● سازگار با انواع ربات ها
● هارد nvme
● ssl رایگان
● فضا 6 گیگابایت
● پهنای باند نامحدود

پلن هشت

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
● بک اپ گیری بصورت هفتگی
● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
● هاست پربازدید با منابع بالا
● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
● پشتیبانی کلودلینوکس
● سازگار با انواع ربات ها
● هارد nvme
● ssl رایگان
● فضا 7 گیگابایت
● پهنای باند نامحدود

پلن نه

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
● بک اپ گیری بصورت هفتگی
● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
● هاست پربازدید با منابع بالا
● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
● پشتیبانی کلودلینوکس
● سازگار با انواع ربات ها
● هارد nvme
● ssl رایگان
● فضا 8 گیگابایت
● پهنای باند نامحدود

پلن ده

● آنتی شلر و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
● بک اپ گیری بصورت هفتگی
● پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
● هاست پربازدید با منابع بالا
● پشتیبانی ۲۴ ساعته و فعال
● پشتیبانی کلودلینوکس
● سازگار با انواع ربات ها
● هارد nvme
● ssl رایگان
● فضا 9 گیگابایت
● پهنای باند نامحدود